Chính phủ ban hành Nghị định quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

Ngày 19/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành Nghị định số 30/2022/NĐ-CP về quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia, bao gồm: các hình thức tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý khu du lịch quốc gia. Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài liên quan tới mô hình quản lý khu du lịch quốc gia.

Các loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia bao gồm: Đơn vị quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ban quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Doanh nghiệp đầu tư hình thành khu du lịch quốc gia.

Xem thêm >>> Quảng Nam tổ chức chương trình kích cầu du lịch mùa hè

Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà

Nghị định cũng quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ban quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Doanh nghiệp đầu tư hình thành khu du lịch quốc gia.

Cùng với đó là cơ chế phối hợp, chế độ báo cáo của ban quản lý khu du lịch quốc gia.Nghị định quy định rõ trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ ngành liên quan; trách nhiệm Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2022. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có hiệu lực, các khu du lịch quốc gia đã được công nhận phải tổ chức lại Ban quản lý theo quy định.

Theo Tạp chí điện tử Du lịch