Chú trọng kiểm tra việc sử dụng nhà, đất công để kinh doanh, cho thuê

Bộ Tài chính vừa có công văn số 1076/BTC- QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu chú trọng kiểm tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Ảnh minh họa

Xem thêm >>> MỜI ĐĂNG KÍ THAM DỰ LỄ CÔNG BỐ THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM 2023 TẠI TP.HCM

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý việc sử dụng tài sản công (TSC), Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan trung ương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng TSC, Nghị định số 151/2017/NĐ–CP và các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng TSC; đặc biệt là việc sử dụng TSC vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần lập, thẩm định, phê duyệt đề án sử dụng TSC vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đồng thời, tổ chức thực hiện theo đề án đã được phê duyệt; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê TSC…

Chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định 

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra việc sử dụng TSC tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, chú trọng vào kiểm tra việc sử dụng TSC là nhà, đất. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng TSC, trong đó có việc sử dụng TSC tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Xem thêm >>> MỜI ĐĂNG KÍ THAM DỰ LỄ CÔNG BỐ THƯƠNG HIỆU MẠNH ASEAN 2023 TẠI MALAYSIA

Theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng TSC năm 2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật, cơ quan nhà nước được sử dụng TSC được giao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật về hội được sử dụng TSC được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trong một số trường hợp, khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng TSC.

Theo Báo Chinhphu.vn