Hà Nội xây dựng chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-SVHTT về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội đến năm 2025, nhằm mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn Hà Nội.

Ảnh minh họa

Kế hoạch gồm 12 nhóm nội dung, trong đó có các nhiệm vụ như: Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh; xây dựng đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; triển khai công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một; nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa di sản…

Xem thêm >>> Du lịch Đà Nẵng khẩn trương kết nối thị trường quốc tế

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề ra mục tiêu trong năm 2022, xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; từ năm 2024-2025, xây dựng đề án đánh giá hiện trạng, kiểm kê bổ sung danh mục di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội; năm 2025, tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội 2021-2025, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm cũng như biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong bảo vệ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể…

(Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)