Điểm hẹn du lịch Sài Gòn: Quán dê Ba Phát vị ngon “lưu luyến” lòng người