Sơn La quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền phát triển du lịch

Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức của các tầng lớp nhân dân tạo đà phát triển du lịch.

Sơn La là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cả về tự nhiên và văn hoá; có vị trí du lịch quan trọng, nằm ở trung tâm của tuyến du lịch quốc gia từ Hà Nội đến các tỉnh Tây Bắc. Thời gian qua nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về du lịch và ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch được nâng cao rõ rệt. Thành quả và kinh nghiệm phát triển du lịch Sơn La từng bước được tháo gỡ, tạo đà phát triển du lịch cho những năm tiếp theo. Đây là những điều kiện thuận lợi để Sơn La tiếp tục phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm để ngành du lịch Sơn La tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, thúc đẩy giao lưu văn hoá, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tiếp tục khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng du lịch của tỉnh để phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, tạo liên kết khai thác phát triển các tour du lịch, tuyến du lịch lịch sử, văn hóa trong vùng.

Để phát triển ngành kinh tế du lịch Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt việc quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, đã giúp cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước về mục đích, ý nghĩa của việc phát triển Kinh tế – Xã hội gắn với phát triển Du lịch. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến tới các cá nhân, tổ chức và người dân về lợi ích, quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia các hoạt động du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo bền vững.

Xem thêm >>> Đông y gia truyền Hmong Sab Kuab nhận giải thưởng sản phẩm gia truyền nổi tiếng Quốc Gia 2022

Tuyên truyền phổ biến các văn bản của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch đến các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và nhân dân các dân tộc Sơn La; xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng, liên quốc gia thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân các dân tộc, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh giới thiệu tài nguyên tiềm năng, lợi thế du lịch của vùng, miền vào chương trình giáo dục địa phương trong các cấp học, bậc học đảm bảo đáp ứng yêu cầu giáo dục hội nhập trong khu vực và quốc tế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên trong nhà trường nhằm giới thiệu, bồi dưỡng kiến thức về lịch sử – văn hóa, du lịch địa phương và đất nước. Tập huấn nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, bảo vệ tài nguyên du lịch, phát huy cảnh quan thiên nhiên môi trường du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp thu hút khách du lịch đến Sơn La. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng như tạp chí, trang Website của các cơ quan, đơn vị…; Báo Sơn La, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh… 5 năm qua, các ngành chức năng của tỉnh đã tham dự 20 cuộc hội thảo, 30 lớp tập huấn kỹ năng du lịch về quản lý điểm đến, chính sách phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch xanh, xây dựng quỹ phát triển du lịch cộng đồng, quy hoạch phát triển du lịch theo vùng; xây dựng môi trường văn hóa gắn với phát triển bền vững tại các điểm du lịch cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về quản lý và kỹ năng phát triển du lịch.